Nieuw reglement meerdere kantoren

vrijdag 28 mei 2010

In het Belgisch Staatsblad van 25.05.2010 werd het nieuwe OVB reglement op de meerdere kantoren gepubliceerd. U kan het hier consulteren.

Lees ook het artikel dat hierover verscheen op de website jura:  

Bron: www.jura.be:

” Nieuwe regels voor advocaten met meerdere kantoren

Hoofdkantoor

Een advocaat mag meerdere kantoren houden. Ofwel in hetzelfde gerechtelijk arrondissement, ofwel in verschillende arrondissementen. Het kan zowel in het binnenland als in het buitenland. Het kantoor waar hij hoofdzakelijk werkt, wordt beschouwd als zijn hoofdkantoor. Welk kantoor zijn hoofdkantoor is, is onder meer van belang voor zijn bijdrage aan de Ordes.

Een stagiair kan kantoor houden bij zijn stagemeester. Daarnaast mag hij nog één kantoor houden. Dit moet wel in hetzelfde gerechtelijk arrondissement zijn als dat van zijn stagemeester.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden van advocaten kunnen meerdere vestigingen hebben in één of meerdere gerechtelijke arrondissementen, zowel in binnen- als in buitenland. In elke vestiging moet minstens één lid van het samenwerkingsverband kantoor houden.

Associaties en groeperingen

Een advocaat die lid is van een associatie met gedeeltelijke inbreng van zijn beroepsactiviteit of van een groepering die onder een gemeenschappelijke naam naar buiten treedt, mag nog een individueel kantoor houden buiten die associatie of groepering. Dit kantoor mag enkel dienen voor de niet in de associatie ingebrachte activiteiten of voor de activiteiten die niet onder de gemeenschappelijke naam van de groepering worden uitgeoefend. Op het briefpapier van zijn individueel kantoor vermeldt de advocaat wel van welke associatie of groepering hij lid is.

Een advocaat die lid is van een volledige associatie of groepering kan zijn eigen kantoor enkel vermelden op het briefpapier van het samenwerkingsverband. Eigen briefpapier mag niet.

Medewerker

De medewerker die geen lid is van een samenwerkingsverband, maar wel kantoor houdt op het adres van de advocaat of het samenwerkingsverband waar hij meewerkt, mag een eigen kantoor houden. Voor dit kantoor mag hij eigen briefpapier hebben, maar hij vermeldt er wel op bij welke advocaat of bij welk advocatenkantoor hij tevens medewerker is.

Inschrijving en bijdrage

De advocaat moet zich inschrijven op het tableau van elke Orde waar hij kantoor houdt. Hij is volwaardig lid van elke Orde waar hij is ingeschreven, heeft er stemrecht en is er verkiesbaar.

Hij betaalt de volledige jaarlijkse bijdrage alleen aan de Orde waar hij zijn hoofdkantoor heeft. Aan de andere Ordes waar hij is ingeschreven, betaalt hij enkel de helft van de jaarlijkse bijdrage die hij daar zou moeten betalen mocht hij er zijn hoofdkantoor hebben. Men bekijkt de situatie op 1 december vóór het kalenderjaar waarvoor de jaarlijkse bijdrage wordt geïnd.

Of een advocaat zijn hoofdkantoor heeft bij een bepaalde Orde is ook belangrijk voor de Ordes zelf. Hun bijdrage aan de Orde van de Vlaamse Balies en hun vertegenwoordiging in de algemene vergadering wordt namelijk berekend op basis van het aantal advocaten met hoofdkantoor in hun Orde.

Conflicten

Bij problemen of conflicten tussen advocaten is hun gemeenschappelijke stafhouder bevoegd. Het gaat dus om de stafhouder van de Orde waar al de betrokken advocaten zijn ingeschreven. Zijn ze niet ingeschreven bij dezelfde Orde, dan is er uiteraard geen gemeenschappelijke stafhouder. In dat geval is alleen de stafhouder van het arrondissement waar de advocaat zijn hoofdkantoor houdt, bevoegd over deze advocaat. Er moet eventueel wel rekening gehouden worden met de conflictregels tussen stafhouders.

Inlichtingen

De advocaat meldt aan al zijn stafhouders waar hij zijn hoofdkantoor houdt. Doet hij dit niet, dan is zijn hoofdkantoor op het adres van de oudste inschrijving op het tableau van een Orde.

Opent de advocaat een bijkomend kantoor of wijzigt een kantooradres, dan meldt hij ook dit aan zijn stafhouders.

Communicatie

In zijn schriftelijke communicatie vermeldt de advocaat zijn hoofd- en bijkantoorgegevens, dit op een transparante en correcte wijze. In zijn elektronische communicatie volstaan de gegevens over zijn hoofdkantoor. Twee voorwaarden evenwel: de gegevens over zijn andere kantoren moeten op zijn website staan en hij moet in zijn elektronische communicatie naar zijn website verwijzen.

Infrastructuur

De advocaat moet in elk kantoor de nodige infrastructuur hebben zodat hij zijn beroep behoorlijk kan uitoefenen.

Ilse Vogelaere

Reglement tot wijziging van het reglement van 18 september 2002 inzake de vestiging van meerdere kantoren en het reglement van 4 juni 2003 inzake de financiële regeling bij overstap naar een andere balie

Afkondigingsdatum : 12/05/2010

Publicatiedatum : 25/05/2010″